top of page
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

V podzimních měsících r. 2015 statutární město Brno zpracovalo v rámci výzvy OP VVV č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání projektovou žádost „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v městě Brně“, která byla MŠMT předložena v prosinci 2015. Hodnotící proces byl ukončen 27. 5. 2016, kdy hodnotící komise MŠMT doporučila projekt k financování. Od 1. ledna 2017 tedy bude statutární město Brno realizovat tříletý projekt s názvem „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ v hodnotě téměř 70 000 000 Kč. Nositelem projektu je odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Do projektu, jehož cílem je plošná podpora předškolního vzdělávání ve městě Brně a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol, je zapojeno 137 mateřských škol zřizovaných městem/městskými částmi a dále 4 organizace, které v Brně provozují neformální předškolní kluby zejména pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí.

Po dobu realizace projektu budou na všech zapojených mateřských školách vytvořeny pozice školních asistentů, kteří podpoří pedagogy v přímé práci s dětmi. Personální podpora mateřských škol mj. umožní realizaci odborného vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků mateřských škol. Pedagogičtí pracovníci zapojených mateřských škol absolvují vzdělávání v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání, v metodách pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad.

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Statutární město Brno zahájilo 1. ledna 2020 realizaci projektu „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) a jeho celkové náklady dosahují téměř 100 000 000 Kč. Spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“, které statutární město Brno realizovalo v letech 2017 – 2019 na podporu základních a mateřských škol, a podpořit školy i v dalším období.  V projektu probíhá několik aktivit, z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků úspěšně navazující na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky. Doučování a mentorská práce se žáky probíhají na zapojených základních školách a ve čtyřech organizacích neformálního vzdělávání.

bottom of page